Neoporezivi iznosi za 2024.godinu

Na osnovu Zakona o porezu na dohodak gradjana, za 2024. godinu i isplate koje se vrše u periodu od 1.februara 2024.godine do 31.01.2025.godine, važe sledeći neoporezivi iznosi:

 • Neoporezivi iznos zarade (član 15a) – 25.000 dinara*
  * ovaj iznos se ne menja u odnosu na postojeći jer je promenjen od 1. januara 2024. godine
 • Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) –  5.398 dinara
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) – 3.241 dinar
 • Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) – 9.449 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) – 53.986 dinara
 • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) – 13.497 dinara
 • Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) – 26.991 dinar
 • Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) – 94.472 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12) – do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
 • Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) – 8.101 dinar
 • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9) – 94.472 dinara
 • Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) – 41.381 dinar
 • Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) – 13.497 dinara
 • Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) – 7.247 dinara
 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) – 17.933 dinara
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) – 137.941 dinar
 • Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) – 137.941 dinar
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) – 17.933 dinara
Minimalac za 2024.godinu

Minimalna cena rada za 2024.godinu iznosiće neto 271,00 dinar po radnom satu. Povećanje je usledilo Odlukom Vlade RS objavljenom u Sl. glasniku br. 79 od 15.09.2023.godine.

Ukoliko uzmemo, kao primer da prosečno mesec ima 176 radnih sati, minimalna zarada bi iznosila 47.696,00 dinara u neto iznosu. Bruto minimalna zarada na ovaj iznos bi iznosila 64.473,61 dinar.

Poresko oslobodjenje kod bruto zarade iznosi 25.000,00 dinara.

Nova, viša cena rada, samim tim i minimalna zarada primenjivaće se od 1.januara 2024.godine i važi za celu kalendarsku 2024.godinu.

Pravilnik o PDV-u

U Sl.glasniku 37/21 Republike Srbije, objavljen je novi Pravilnik o PDV-u.

Šta se sve to menja kod poreza na dodatu vrednost od 1.7.2021.godine?

Novim pravilnikom se dodatno definišu pitanja pdv-a npr. oko:

 • Predaje dobara na osnovu ugovora o lizingu/zakupu,
 • Uzimanje dobara iz poslovne imovine i svaki drugi vid prometa bez naknade,
 • Upotreba dobara i pružanje usluga iz čl. 5 Zakona,
 • Postupak zamene dobara u garantnom roku,
 • Reklamni materijali i drugi pokloni manje vrednosti,
 • Sekundarne sirovine,
 • Dobra i usluge iz oblasti gradjevinarstva, a vezano za čl. 10 Zakona,
 • Način i postupak odobravanja punomoćstva iz čl.10a Zakona,
 • Prevozna sredstva iz čl.12 Zakona,
 • Usluga predaje jela i pića na licu mesta za konzumaciju,
 • Usluge telekomunikacije,
 • Usluge u vezi sa nepokretnostima iz čl.12 Zakona,
 • Usluge pružene el. putem i još dosta toga…
Novi obrasci preko E-poreza

Poreska uprava Republike Srbije, objavila je 4.januara 2021. godine da je omogućila podnošenje još 3 nova obrasca putem svog portala.

Obrasci koji će se moći podnositi i u elektronskom obliku od 1.1.2020, su:

 • Zahtev za povraćaj pogrešno ili više uplaćenih poreza
 • Obaveštenja preduzetnika ili preduzetnika-poljoprivrednika o opredeljenju na ličnu zaradu.
 • Obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina, poljoprivrednih, šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga.

Izvor: www.purs.gov.rs.