Archives

e-Faktura ko, šta i kako?

Na osnovu zakona o elektronskom fakturisanju, obaveze privrednih subjekata su sledeće i rasporedjene su u tri etape, zavisno od datuma primene.

I etapa primene:

 • Od 1.1.2022. godine subjekti JAVNOG SEKTORA imaće obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu.
 • Od 1.1.2022. godine subjekti PRIVATNOG SEKTORA imaju obavezu da izdaju elektronsku fakturu subjektu JAVNOG SEKTORA u slučaju poslovnih transakcija.

II etapa primene:

 • Od 1.7.2022. godine subjekti JAVNOG SEKTORA imaće obavezu da izdaju elektronsku fakturu subjektu PRIVATNOG SEKTORA.
 • Od 1.7.2020. godine subjekti PRIVATNOG SEKTORA imaće obavezu da prime i čuvaju fakturu izdatu od strane JAVNOG SEKTORA, kao i da prime i čuvaju fakture izdate od PRIVATNOG SEKTORA (izdavanje faktura od strane subjekta privatnog sektora – subjektu privatnog sektora nije obavezujuće).

III etapa primene:

 • Od 1.1.2023. godine počinje OBAVEZNA primena elektronskog izdavanja, primanja i čuvanja faktura za subjekte PRIVATNOG i JAVNOG sektora.

KO IMA OBAVEZU evidentiranja prometa putem elektronske fakture?

 • subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
 • subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora;
 • subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;
 • subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
 • poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

KO NEMA OBAVEZU evidentiranja prometa putem elektronske fakture?

 • promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
 • ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;
 • nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara, usluga ili radova.

Ko vrši inspekcijski nadzor?

Ministarstvo finansija – Poreska uprava vrši inspekcijski nadzor. Poreski obveznik bilo da je izdavalac ili primalac fakture je dužan da omogući nesmetani pristup i kontrolu, sistemu i uredjajima preko kojih se vrši fakturisanje.

Kazne

Zavisno od toga koja povreda Zakona je učinjena, kao na primer:

 • povredi obavezu izdavanja elektronske fakture;
 • koristi podatke koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura u svrhe koje nisu propisane ovim zakonom;
 • ne primi elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom;
 • ne izvrši plaćanje elektronske fakture u skladu sa ovim zakonom.
 • pružanjem usluga izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja ili čuvanja elektronske fakture i prateće dokumentacije ugrozi bezbednost i funkcionisanje sistema elektronskih faktura.
 • ne čuva elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom.

Visina nočanih kazni se kreće u sledećem rasponu:

• Pravno lice – subjekt privatnog sektora, odnosno javno preduzeće – novčana kazna u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara;

• Preduzetnik – subjekt privatnog sektora – novčana kazna u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara;

• Odgovorno lice pravnog lica – subjekta privatnog sektora, odnosno javnog preduzeća, novčanom kaznom od 50.000 do 150.000

I na kraju ono najbitnije!

KNJIGOVODJA ONLINE za svoje komitente / korisnike omogućiće povezivanje i integraciju u okviru sopstvenog informacionog sistema. To će pojednostaviti, ubrzati i olakšati svakodnevno poslovanje, pritom ispunjavajući sve potrebne novonastale zakonske odredbe!

Delatnosti za koje (ne) postoji obaveza evidentiranja prometa na malo u zavisnosti od šifre delatnosti

Prema odredbama člana 3. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo, delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:


 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
 • 49.32 Taksi prevoz;
 • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
 • 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;
 • 61 Telekomunikacije;
 • 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
 • 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
 • 69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
 • 75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 • 84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
 • 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
 • 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • 87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
 • 88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
 • 94.91 Delatnost verskih organizacija.

Kao što možemo primetiti obim delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja je dosta sužen, te će nove obaveze fiskalizacije uticati na mnoge delatnosti koje su do sada bile izuzete od obaveze evidentiranja. S tim u vezi,od 1. januara 2022. godine promene u pogledu fiskalizacije će se odnositi na sledeće delatnosti:


 • Promet na malo putem interneta – 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;
 • Prevoz putnika i tereta – 49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni, 49.20 Železnički prevoz tereta, 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 49.41 Drumski prevoz tereta; 49.42 Usluge preseljenja, 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima, 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima, 51.10 Vazdušni prevoz putnika, 51.21 Vazdušni prevoz tereta;
 • Kurirske, ekspresne i dr. poštanske usluge komercijalnog servisa -53.20 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;
 • Studentski i đački domovi – 55.90 Ostali smeštaj – studentski i đački domovi;
 • Bioskopi– 59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;
 • Usluge čišćenja – 85.8 Ostalo obrazovanje;
 • Obuke, škole stranih jezika i sl. Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • Izvođenje muzičkih i scenskih dela, rad muzeja, arhiva, galerija, kladionica, sportske i rekreativne aktivnosti -sve delatnosti u okviru oblasti: 90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti, 91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti, 92 Kockanje i klađenje, 93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
 • Popravka obuće, satova, nakita i sl. – 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože, 95.25 Popravka satova i nakita;
 • Prodaja putem automata -u okviru šifre 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca.
Fiskalne kase i fiskalizacija, šta je novo?

Novi Zakon o fiskalizaciji (u nastavku: Zakon) usvojen je krajem decembra 2020. godine. Početak primene Zakona predviđen je za 1. januar 2022. godine. Danom početka primene Zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama

Neke od najvažnijih novina u odnosu trenutno važeći Zakon o fiskalnim kasama su:

 • primljeni avansi za promet na malo prvi put se definišu kao predmet fiskalizacije;
 • predmet fiskalizacije je svaki promet u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je kupac fizičko ili pravno lice;
 • kao predmet fiskalizacije određuje se promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata;
 • jasno se definiše ko su obveznici fiskalizacije;
 • pojam „fiskalni isečak“ zamenjuje se pojmom „fiskalni račun“, a fiskalna kasa pojmom elektronski fiskalni uređaj; 
 • više neće biti u primeni Obrazac NI (nalog za ispravku), dnevni izveštaj, periodični izveštaj, presek stanja.

Prelaznom i završnom odredbom člana 20. Zakona predviđeno je da će se propisi za sprovođenje ovog zakona doneti u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno najkasnije do 29. septembra 2021. godine. Za razliku od mnogih drugih slučajeva, kada se obično kasni sa objavljivanjem podzakonskih akata, ili se to čini neposredno uoči isteka krajnjeg roka, ovoga puta propisi su doneti značajno pre isteka propisanog roka.

Na osnovu ovlašćenja iz Zakona, ministar finansija doneo je šest pravilnika

 1. Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa – počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine;
 2. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi – počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine;
 3. Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja – počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine;
 4. Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora – počinje da se primenjuje od 1. novembra 2021. godine;
 5. Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa – počinje da se primenjuje od 1. jula 2021. godine;
 6. Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa – počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Svi navedeni pravilnici objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine. Osim navedenih podzakonskih akata očekuje se da Poreska uprava donese i na svom sajtu objavi Tehnički vodič za primenu pojedinih odredaba Zakona i podzakonskih akata.

Očekuje se da Vlada RS usvoji još dva nova akta, koja bi dodatno regulisala ovu oblast:

 • Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja – u primeni od 1. januara 2022. godine i
 • Uredbu o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi – u primeni od 1. jula 2021. godine.

Suština je da će od 1. januara 2022. biti znatno smanjen broj delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Drugim rečima, obveznici iz mnogih delatnosti koji u prethodnom periodu nisu imali obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, od naredne godine imaće obavezu da svoj promet evidentiraju preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom

EFU novi elektronski fiskalni uredjaj

Poreska uprava RS je na svojoj zvaničnoj stranici objavila tehnički vodič sa uslovima, elementima i karakteristikama koje su potrebne, kako bi sam taj novi EFU uredjaj bio pogodan za predstojeću e-fiskalizaciju.

Ovde možete preuzeti i sam tehnički vodič.

Početak obaveznog korišćenja sistema e-Faktura

Početak primene zakona o elektronskom fakturisanju na transakcije u kojima učestvuju privredni subjekti iz privatnog i/ili iz javnog sektora koji su utvrdjeni ovim zakonom, počinje sa obaveznom primenom od 1.1.2022.godine objavilo je Ministarstvo finansija.

Pravilnik o PDV-u

U Sl.glasniku 37/21 Republike Srbije, objavljen je novi Pravilnik o PDV-u.

Šta se sve to menja kod poreza na dodatu vrednost od 1.7.2021.godine?

Novim pravilnikom se dodatno definišu pitanja pdv-a npr. oko:

 • Predaje dobara na osnovu ugovora o lizingu/zakupu,
 • Uzimanje dobara iz poslovne imovine i svaki drugi vid prometa bez naknade,
 • Upotreba dobara i pružanje usluga iz čl. 5 Zakona,
 • Postupak zamene dobara u garantnom roku,
 • Reklamni materijali i drugi pokloni manje vrednosti,
 • Sekundarne sirovine,
 • Dobra i usluge iz oblasti gradjevinarstva, a vezano za čl. 10 Zakona,
 • Način i postupak odobravanja punomoćstva iz čl.10a Zakona,
 • Prevozna sredstva iz čl.12 Zakona,
 • Usluga predaje jela i pića na licu mesta za konzumaciju,
 • Usluge telekomunikacije,
 • Usluge u vezi sa nepokretnostima iz čl.12 Zakona,
 • Usluge pružene el. putem i još dosta toga…
Ko sve može bez fiskalne kase?

Novom Uredbom Vlade Republike Srbije, koja je objavljena u Sl.glasniku RS br. 32/21 smanjen je broj obveznika – delatnosti koje se mogu obavljati bez obaveze da to čine preko fiskalne kase.

Uredba se primenjuje počev od 1.1.2022.godine.

Fiskalne kase i dalje po novoj Uredbi, nisu potrebne za delatnosti:

49.31Градски и приградски копнени превоз путника;
49.32Такси превоз;
52.21Услужне делатности у копненом саобраћају;
53.10Поштанске активности јавног сервиса;
61Телекомуникације;
64Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
65Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;
66Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
69.10Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља;
75.00Ветеринарске делатности – Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;
84.30Обавезно социјално осигурање;
85Образовање, осим делатности из гране 85.5 – Остало образовање;
86Здравствене делатности – здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;
87Социјална заштита са смештајем;
88Социјална заштита без смештаја;
94.91Делатност верских организација.
47.99Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко путујућих продаваца – улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе – колпортери;
96.09Остале непоменуте личне услужне делатности – активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила.
Rad sa fiskalnom kasom dnevni izveštaj i „depozit u kasi“

Saglasno članu 13. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, u daljem tekstu: Zakon), dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju rada. U dnevnom izveštaju se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isečaka zabeleženih u operativnoj memoriji, sačinjenim od trenutka formiranja prethodnog dnevnog izveštaja. Dnevni izveštaj pored ostalih podataka sadrži sledeće podatke: broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od sačinjavanja prethodnog dnevnog izveštaja do sačinjevanja tekućeg dnevnog izveštaja, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu, kao i dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja dnevnog izveštaja.

Članom 15. Zakona propisano je da je presek stanja fiskalni dokument koji se formira i štampa po potrebi, na zahtev Poreske uprave ili za potrebe obveznika, u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga, kao i totali sredstava plaćanja (gotovina, ček i kartica) iz svih formiranih i odštampanih fiskalnih isečaka fiskalne kase, od trenutka formiranja i štampanja prethodnog dnevnog izveštaja iz fiskalne kase. Prema tome, u skladu sa prethodno navedenim odredbama Zakona, dnevni izveštaj je dokument kojim se evidentira total prometa dobara i usluga (gotovina, ček, kartica) po svim fiskalnim isečcima izdatim od momenta formiranja prethodnog dnevnog izveštaja i samim tim služi i kao dokument o ostvarenom prometu i u gotovom novcu.

Pri tome, presek stanja je dokument po kome se vrši kontrola totala evidentiranih prometa dobara i usluga, kao i totala sredstava plaćanja (gotovina, ček i kartica) iz svih formiranih i odštampanih fiskalnih isečaka fiskalne kase, od trenutka formiranja i štampanja prethodnog dnevnog izveštaja iz fiskalne kase i kao takav, pored ostalog, služi i za usaglašavanje stanja gotovine u kasi sa evidentiranim prometom po osnovu evidentiranog sredstva plaćanja „gotovina“. Saglasno prethodno navedenom, stanje evidentiranog prometa dobara i usluga mora se slagati sa stanjem u kasi po svim osnovama plaćanja.

Depozit u kasi“ odnosno obezbeđivanja gotovog novca za vraćanje kusura na početku radnog dana

Kada je u pitanju način obezbeđenja „depozita u kasi“ podizanjem gotovog novca sa računa lica koja obavlja delatnost, Ministarstvo finansija je mišljenja da su obveznici dužni da se u svemu pridržavaju stavova koji su izneti u mišljenju Narodne banke Srbije – Sektora za platni promet, broj: VI-912/3/10 DV, od 23. novembra 2010. godine.

To znači da, u konkretnom slučaju, privredni subjekt može sa svog računa da podigne gotov novac za „depozit u kasi“, odnosno za obezbeđivanje gotovog novca na početku radnog dana i da ga koristi za vraćanje kusura, s tim što zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju (ako pazar nije predat), iznosa gotovog novca podignutog za „depozit u kasi“ i evidentiranog prometa u gotovom novcu u formiranom preseku stanja.

Takođe,  privredni subjekt može deo gotovog novca evidentiranog u prethodnom dnevnom izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg radnog dana, s tim što zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju i evidentiranog prometa u gotovom novcu u formiranom preseku stanja.

Novi obrasci preko E-poreza

Poreska uprava Republike Srbije, objavila je 4.januara 2021. godine da je omogućila podnošenje još 3 nova obrasca putem svog portala.

Obrasci koji će se moći podnositi i u elektronskom obliku od 1.1.2020, su:

 • Zahtev za povraćaj pogrešno ili više uplaćenih poreza
 • Obaveštenja preduzetnika ili preduzetnika-poljoprivrednika o opredeljenju na ličnu zaradu.
 • Obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina, poljoprivrednih, šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga.

Izvor: www.purs.gov.rs.