Objavljene su izmene više zakona, a u vezi sa poslovanjem

U „Službenom glasniku RS“, broj 138/2022 objavljeni su sledeći zakoni:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona.

Najznačajnije izmene i dopune navedenih zakona odnose se na sledeće:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju – stupa na snagu 1. januara 2023. godine:
 • – precizira se da se odredbe ovog zakona ne odnose na fizička lica koji nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti,
 • – preciziranje pojma subjekta javnog sektora,
 • – obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti i obveznici poreza na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, prijavljuju se za korišćenje SEF-a pre podnošenja zahteva za isplatu subjektu javnog sektora,
 • – ukida se obaveza izdavanja elektronske fakture za promet dobara i usluga bez naknade,
 • – izmene u vezi sa evidentiranjem podataka u pojedinačnoj i zbirnoj evidenciji PDV,
 • – omogućeno je da se elektronska faktura koja je odbijena može naknadno prihvatiti (za elektronske fakture koje se evidentiraju u CRF ova odredba će se primenjivati od 1. juna 2023. godine);
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji –  stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – postupanje prilikom obavljanja prometa izvan maloprodajnog objekta ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice ili preduzetnik,
 • – objedinjavanje Sistema za upravljanje fiskalizacijom i Sistema elektronskih faktura u poslovanju između privrednih subjekata kao i između privrednih subjekata i subjekata javnog sektora (podzakonski akt biće donet u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona),
 • – način evidencije i način izdavanja fiskalnog računa, za promet na malo sopstvenih korišćenih pokretnih materijalnih sredstava;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost – stupa na snagu 1. januara 2023. godine:
 • – u slučaju kada je elektronska faktura, na osnovu koje se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza, izdata najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period u kojem je nastala poreska obaveza u skladu sa Zakonom o PDV, obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza najranije za poreski period u kojem je poreska obaveza nastala,
 • – definisanje tržišne vrednosti dobara, odnosno usluga,
 • – određivanje osnovice za obračunavanje PDV za promet dobara, odnosno usluga između lica koja se smatraju povezanim licima u smislu Zakona o PDV kao tržišne vrednosti dobra ili usluge, bez PDV, u slučaju kada sticalac dobra ili usluge nema pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti, a promet je izvršen uz naknadu nižu od tržišne vrednosti,
 • – određivanje lica koja se smatraju povezanim licima u smislu Zakona o PDV,
 • – obveznici PDV dostavljaju obaveštenja poreskom organu u elektronskom obliku;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu – stupa na snagu 1. januara 2023. godine:
 • – kod razvrstavanja nepokretnosti za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, u poslovne objekte se razvrstavaju i garaže u kojima se (u celini ili u pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost,
 • – utvrđivanja poreza na imovinu dograđenog objekta obveznika koji ne vodi poslovne knjige, u slučaju kad dograđeni deo nije posebni deo novonastalog objekta,
 • – kod prenosa uz naknadu i kod prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu plaća se porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava,
 • – usaglašavanje odredaba koje uređuju oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na stanu kupcu prvog stana, sa vrstama upisa prava svojine na nepokretnostima (svojina, susvojina i zajednička svojina),
 • – odlaganje roka za prenošenje nadležnosti za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, sa Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave – sa 1. januara 2023. godine na 1. januar 2024. godine;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – stupaju na snagu 20. decembra 2022. godine, a primenjuju se od 1. januara 2023. godine:
 • – povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 19.300,00 dinara na 21.712,00 dinara mesečno – od 1. januara 2023. godine,
 • – smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25% na 24% – od 1. januara 2023. godine,
 • – produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica,
 • – uvođenje samooporezivanja po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana,
 • – novi način oporezivanja i utvrđivanja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje fizičkih lica – „frilensera“;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana podnosi isključivo u elektronskom obliku,
 • – nova krivična dela za nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju i nedozvoljeni promet računovodstvenih i drugih softvera;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama – stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – pojmovno preciziranje „organa“ kod imaoca javnih ovlašćenja – preduzeća, privrednih društava i drugih organizacija, tako da pojam organa  podrazumeva pomenute subjekte koji se za vršenje javnih ovlašćenja finansiraju iz budžetskih sredstava;
 • – izmene i dopune većeg obima, u tarifama iz Odeljka A, u okviru postojećih tarifa/taksi, kao i uvođenjem novih tarifnih brojeva/taksi, i to u sledećim grupama:
  • I. Zahtevi,
  • IV. Uverenja,
  • VIII. Spisi i radnje u oblasti unutrašnjih poslova,
  • IX. Spisi i radnje u carinskom postupku,
  • XIII. Spisi i radnje u oblasti trgovine i privrede,
  • XIV. Spisi i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine,
  • XV. Spisi i radnje u oblasti geologije, rudarstva i energetike,
  • XVI. Spisi i radnje u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju,
  • XIX. Spisi i radnje u oblasti prostornog planiranja i izgradnje,
  • XXIII. Spisi i radnje u oblasti zaštite životne sredine,
  • XXV. Spisi i radnje u oblasti odbrane zemlje,
  • XXVI.A Spisi i radnje u oblasti premera i katastra nepokretnosti i nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka,
  • XXVIII. Spisi i radnje u vezi sa matičnim knjigama;
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – usaglašavanje pojmova elektronska faktura i sistem elektronskih faktura sa Zakonom o elektronskom fakturisanju,
 • – precizira se da se u CRF evidentiraju isključivo elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama, između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici,
 • – pojašnjeno je da rok za izmirenje novčanih obaveza za E-fakture počinje da teče prvog narednog dana od dana izdavanja E-fakture preko SEF-a, kada se smatra da je dužnik primio E- fakturu, od strane poverioca koji je ispunio svoju ugovorenu obavezu;
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona – stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, posebno u delu carinskih prekršaja (ponašanjem učesnika u carinskom postupku suprotno propisanim zakonskim normama);
 • – detaljnija regulativa u vezi sa unošenjem i iznošenjem robe preko graničnih prelaza (novi član 264a).