Objavljene su izmene više zakona, a u vezi sa poslovanjem

U „Službenom glasniku RS“, broj 138/2022 objavljeni su sledeći zakoni:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona.

Najznačajnije izmene i dopune navedenih zakona odnose se na sledeće:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju – stupa na snagu 1. januara 2023. godine:
 • – precizira se da se odredbe ovog zakona ne odnose na fizička lica koji nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti,
 • – preciziranje pojma subjekta javnog sektora,
 • – obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti i obveznici poreza na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, prijavljuju se za korišćenje SEF-a pre podnošenja zahteva za isplatu subjektu javnog sektora,
 • – ukida se obaveza izdavanja elektronske fakture za promet dobara i usluga bez naknade,
 • – izmene u vezi sa evidentiranjem podataka u pojedinačnoj i zbirnoj evidenciji PDV,
 • – omogućeno je da se elektronska faktura koja je odbijena može naknadno prihvatiti (za elektronske fakture koje se evidentiraju u CRF ova odredba će se primenjivati od 1. juna 2023. godine);
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji –  stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – postupanje prilikom obavljanja prometa izvan maloprodajnog objekta ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice ili preduzetnik,
 • – objedinjavanje Sistema za upravljanje fiskalizacijom i Sistema elektronskih faktura u poslovanju između privrednih subjekata kao i između privrednih subjekata i subjekata javnog sektora (podzakonski akt biće donet u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona),
 • – način evidencije i način izdavanja fiskalnog računa, za promet na malo sopstvenih korišćenih pokretnih materijalnih sredstava;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost – stupa na snagu 1. januara 2023. godine:
 • – u slučaju kada je elektronska faktura, na osnovu koje se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza, izdata najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period u kojem je nastala poreska obaveza u skladu sa Zakonom o PDV, obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza najranije za poreski period u kojem je poreska obaveza nastala,
 • – definisanje tržišne vrednosti dobara, odnosno usluga,
 • – određivanje osnovice za obračunavanje PDV za promet dobara, odnosno usluga između lica koja se smatraju povezanim licima u smislu Zakona o PDV kao tržišne vrednosti dobra ili usluge, bez PDV, u slučaju kada sticalac dobra ili usluge nema pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti, a promet je izvršen uz naknadu nižu od tržišne vrednosti,
 • – određivanje lica koja se smatraju povezanim licima u smislu Zakona o PDV,
 • – obveznici PDV dostavljaju obaveštenja poreskom organu u elektronskom obliku;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu – stupa na snagu 1. januara 2023. godine:
 • – kod razvrstavanja nepokretnosti za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, u poslovne objekte se razvrstavaju i garaže u kojima se (u celini ili u pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost,
 • – utvrđivanja poreza na imovinu dograđenog objekta obveznika koji ne vodi poslovne knjige, u slučaju kad dograđeni deo nije posebni deo novonastalog objekta,
 • – kod prenosa uz naknadu i kod prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu plaća se porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava,
 • – usaglašavanje odredaba koje uređuju oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na stanu kupcu prvog stana, sa vrstama upisa prava svojine na nepokretnostima (svojina, susvojina i zajednička svojina),
 • – odlaganje roka za prenošenje nadležnosti za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, sa Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave – sa 1. januara 2023. godine na 1. januar 2024. godine;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – stupaju na snagu 20. decembra 2022. godine, a primenjuju se od 1. januara 2023. godine:
 • – povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 19.300,00 dinara na 21.712,00 dinara mesečno – od 1. januara 2023. godine,
 • – smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25% na 24% – od 1. januara 2023. godine,
 • – produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica,
 • – uvođenje samooporezivanja po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana,
 • – novi način oporezivanja i utvrđivanja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje fizičkih lica – „frilensera“;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana podnosi isključivo u elektronskom obliku,
 • – nova krivična dela za nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju i nedozvoljeni promet računovodstvenih i drugih softvera;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama – stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – pojmovno preciziranje „organa“ kod imaoca javnih ovlašćenja – preduzeća, privrednih društava i drugih organizacija, tako da pojam organa  podrazumeva pomenute subjekte koji se za vršenje javnih ovlašćenja finansiraju iz budžetskih sredstava;
 • – izmene i dopune većeg obima, u tarifama iz Odeljka A, u okviru postojećih tarifa/taksi, kao i uvođenjem novih tarifnih brojeva/taksi, i to u sledećim grupama:
  • I. Zahtevi,
  • IV. Uverenja,
  • VIII. Spisi i radnje u oblasti unutrašnjih poslova,
  • IX. Spisi i radnje u carinskom postupku,
  • XIII. Spisi i radnje u oblasti trgovine i privrede,
  • XIV. Spisi i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine,
  • XV. Spisi i radnje u oblasti geologije, rudarstva i energetike,
  • XVI. Spisi i radnje u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju,
  • XIX. Spisi i radnje u oblasti prostornog planiranja i izgradnje,
  • XXIII. Spisi i radnje u oblasti zaštite životne sredine,
  • XXV. Spisi i radnje u oblasti odbrane zemlje,
  • XXVI.A Spisi i radnje u oblasti premera i katastra nepokretnosti i nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka,
  • XXVIII. Spisi i radnje u vezi sa matičnim knjigama;
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – usaglašavanje pojmova elektronska faktura i sistem elektronskih faktura sa Zakonom o elektronskom fakturisanju,
 • – precizira se da se u CRF evidentiraju isključivo elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama, između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici,
 • – pojašnjeno je da rok za izmirenje novčanih obaveza za E-fakture počinje da teče prvog narednog dana od dana izdavanja E-fakture preko SEF-a, kada se smatra da je dužnik primio E- fakturu, od strane poverioca koji je ispunio svoju ugovorenu obavezu;
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona – stupa na snagu 20. decembra 2022. godine:
 • – usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, posebno u delu carinskih prekršaja (ponašanjem učesnika u carinskom postupku suprotno propisanim zakonskim normama);
 • – detaljnija regulativa u vezi sa unošenjem i iznošenjem robe preko graničnih prelaza (novi član 264a).

Zakon o poreskom postupku, šta je novo?

Od 20.decembra 2022.godine usvojene su i počele da važe izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Navodimo samo najbitnije promene:

 • Zahtev obveznika za odlaganje plaćanja poreza podnet u roku iz opomene ne odlaže pokretanje postupka prinudne naplate

Izmenama ZPPPA predlaže se brisanje stava 6. člana 77. ZPPPA, kojim je propisano da Poreska uprava neće doneti rešenje o prinudnoj naplati ako je zahtev za odlaganje plaćanja poreza podnet u roku iz opomene, dok se ne odluči po tom zahtevu. 

Posledica izmene je da Poreska uprava nema nikakvih ograničenja da i u slučaju podnošenja konkretnog zahteva obveznika pokrene postupak prinudnog izvršenja.

Implikacije za poreskog obveznika su utvrđivanje uvećanja poreskog duga u prinudnoj naplati, eventualnih troškova prinudne naplate i ustanovljavanje mere obezbeđenja naplate poreza u postupku prinudnog izvršenja, bez obzira na činjenicu podnošenja i potencijalni ishod odlučivanja o podnetom zahtevu poreskog obveznika.

Usvajanje zahteva poreskog obveznika za odlaganje plaćanja poreza prekida pokrenuti postupak prinudne naplate u odnosu na iznos dugovanog poreza čije je odlaganje odobreno.

 • Trajanje mere zabrane obavljanja delatnosti izrečene u toku poreske kontrole 

Poreskom obvezniku kome su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti (robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza, neuplaćivanje dnevnog pazara, angažovanje lica bez ugovora o radu ili drugog akta o radnom angažovanju i neprijavljivanje lica nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja, neevidentiranje prometa preko fiskalne kase, elektronskog fiskalnog uređaja ili na drugi propisani način) izriče se mera zabrane obavljanja delatnosti:

1.     u trajanju od 15 dana – ukoliko je nepravilnost utvrđena prvi put,

2.     u trajanju od 90 dana –  ukoliko je nepravilnost utvrđena drugi put,

3.     u trajanju od jedne godine – ukoliko je nepravilnost utvrđena treći put.

Izuzetno, zabrana vršenja delatnosti obvezniku koji delatnost obavlja na prostoru održavanja manifestacija izriče se za period trajanja te manifestacije.

 • Nova krivična dela

Propisuje se krivična odgovornost za lica koja suprotno propisima vrše nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju, odnosno nedozvoljeni promet računovodstvenih i drugih softvera, a koji se mogu iskoristiti za izbegavanje evidentiranja prometa, odnosno izbegavanje plaćanja poreza, uvođenjem dva nova posebna krivična dela.

Zaprećena krivična sankcija je kazna zatvora u trajanju od jedne do pet godina.

Za navedena krivična dela odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.

Elektronski uređaji, oprema i softver, kao i računovodstveni i drugi softveri koji su predmet ovih krivičnih dela, oduzeće se.

 • Mogućnost izricanja zabrane vršenja određenih poslova odgovornom licu u pravnom licu za ponovljeni prekršaj

Odgovornom licu u pravnom licu može se izreći uz novčanu kaznu i mera zabrane vršenja određenih poslova u slučaju kada u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti osuđujuće presude za prekršaje:

i.              nepodnošenja poreske prijave, neobračunavanja i neplaćanja poreza,

ii.             nepodnošenja poreske prijave, obračunavanja ali neplaćanja poreza,

iii.            podnošenja poreske prijave, ali neplaćanja poreza i

iv.            nepodnošenja poreske prijave u slučaju kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje, ili po nalogu kontrole, učini isti prekršaj.

Dakle, izmena propisa kojom se obezbeđuje mogućnost dodatnog izricanja mere zabrane uz novčanu kaznu odnosi se isključivo na povratnike u vršenju navedenih prekršaja.

Mera zabrane može se izreći u trajanju od šest meseci do tri godine.