Ko sve može bez fiskalne kase?

Novom Uredbom Vlade Republike Srbije, koja je objavljena u Sl.glasniku RS br. 32/21 smanjen je broj obveznika – delatnosti koje se mogu obavljati bez obaveze da to čine preko fiskalne kase.

Uredba se primenjuje počev od 1.1.2022.godine.

Fiskalne kase i dalje po novoj Uredbi, nisu potrebne za delatnosti:

49.31Градски и приградски копнени превоз путника;
49.32Такси превоз;
52.21Услужне делатности у копненом саобраћају;
53.10Поштанске активности јавног сервиса;
61Телекомуникације;
64Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
65Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;
66Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
69.10Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља;
75.00Ветеринарске делатности – Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;
84.30Обавезно социјално осигурање;
85Образовање, осим делатности из гране 85.5 – Остало образовање;
86Здравствене делатности – здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;
87Социјална заштита са смештајем;
88Социјална заштита без смештаја;
94.91Делатност верских организација.
47.99Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко путујућих продаваца – улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе – колпортери;
96.09Остале непоменуте личне услужне делатности – активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила.