PO PDV obrazac

PDV prijava se formira na osnovu ispravno unetih PO PDV pozicija.

Ovo polje u praksi se ne sreće tako često, da kada dodje do ovog prometa treba obratiti pažnju za šta se odnosni promet. Ne iskazuje se pdv,ali takodje nema prava i na odbitak prethodnog pdv-a po osnovu ovih prometa.

Sve, ili bar većina što se fakturiše i "izlazi" bilo da je roba ili usluga ide kroz polje 03.

Automatski je podešeno da sve fakture idu na polje 03.2 - to je polje za promet dobara i usluga, svega sem prometa imovine (objekata, zemljišta i sl.)

Znači fakture u okviru dok. 200 i 210 kroz program, (ukoliko nije izvoz 01 polje) trebaju završiti na polju 03.2

Knjižna zaduženja od strane dobavljača na polje 03.6 - smanjenje osnovice i pdv-a kada radimo kroz dok.600.

Kada klijent naplati unapred svoju robu ili uslugu, bilo da je u celosti ili delimično, taj iznos ide u polje 03.9

Promet bez naknada, kada se nešto fakturiše, ali ne naplaćuje ide u polje 03.7 - jako redak slučaj u praksi.

 

Preko ovog polja se rade specifični poslovi koji za rezultat imaju drugačiji pristup obračunu pdv-a. Pristup gde se drugačije formira cena usluge ili proizvoda, u našem slučaju to je BARCINO.

Polje 4.1.1 tu spada ukupna naknada koju plaćaju putnici/turisti za jedinstvenu turističku uslugu ( po cl. 35 na njoj se ne iskazuje PDV. npr. to su aranžmani Grčka, Turska, Egipat) Kod nas to treba da prolazi kroz dokument 211 gde se unose prometi po kasama.

Polje 4.1.2 spadaju vrednost svih troškova koji su ušli u jedinstvenu turističku uslugu. npr. zakup vile, hotela, prevoz, putno osiguranje, avio karte, trajekt, putni nalozi za putovanja u organizaciju samih aranžmana koja utiču.

Ništa se ne popunjava u ovom polju.

Polje 06.1 - uvoz dobara koji su oslobodjeni plaćanja pdv-a pri uvoz, jako retka situacija.

Polje 06.2.1 - uvoz dobara na koji se plaća PDV, klasičan uvoz robe. Kod nas to je iznos STATISTIČKE VREDNOSTI sa JCI dokumenta. Može biti samo iznos x kurs, a može biti tu dodati i troškovi npr. ino prevoza, taksi ili inspekcijksih pregleda na granici. Ovo radimo kroz dokument 030 kalkulacija ili 510 prijemnica. Kada unesemo podatke kao kod klasične kalk./prijemnice, sa leve strane na kliknemo na polje TROŠKOVI gde unosimo sve te zavisne troškove npr. prevoz, takse i sl. ukoliko su oni ušli u osnovicu za carinjenje!

Nakon toga se udje u kalk./prijemnicu i klikne na OBRAČUN TROŠKOVA, gde se i ti troškovi rasporedju u cenu koštanja tog proizvoda koji je uvežen.

Polje 06.2.2 - troškovi koje naknadno carina dostavi, ukoliko je došlo do povećanja/smanjenja iz nekog razloga - jako retka situacija.

Polje 06.3 - automatski sabira osnovicu / pdv

Polje 06.4 - ukupan plaćeni PDV prilikom uvoza koji može biti korišten, samo ako imamo dokaz izvod da je plaćen carini!

U polju 07.1 se unosi ukupna vrednost svih NABAVLJENIH poljoprivrednih dobara. Kod nas je podešeno u softveru da kada unosimo poljoprivredne proizvode, program to unosi direktno u ovo polje.

Preduslov da to radi je da u definiciji tog dobavljaca npr. PETROVIĆ PETAR u tipu bude unesena oznaka ZEM (a ne doo, pr ili sl.).

U polju 07.2 se unosi vrednost koliko je plaćeno ukupno poljoprivrednicima u datom mesecu. To unosimo naknadno rasknjižavanjame izvoda i usaglašavanjem otkupa

U polju 07.3 se unosi VREDNOST ukupno isplaćenog pdv-a u datom mesecu.

U polju 07.4 se unosi IZNOS PDVa koji se može koristiti kao prethodni PDV, ali samo u slučaju da je taj otkupni list u CELOSTI isplaćen.

PDV kod poljoprivrednih prozvoda je 8% nabavljen od poljoprivrednika,obeležen je u programu sa PDV3.

Nabavka dobara i usluga od dobavljača.

Najčešće korišćena polja:

  • 08A.2 To su sve nabavke od dobaljača koji su u sistemu pdv-a. Kod nas ih unosimo kroz kalkulacije 030, 050, prijemnice 510....i program je podešen da sve te dobavljače stavlja na tu poziciju. Takodje kada unosimo i račune troškova i sl. kroz dokument 600 stavljamo na poziciju 08A.2. U tom polju imamo osnovicu i pdv. Zavisno od toga da li definišemo D ili N taj pdv se koristi ukoliko ima pravo.
  • 08D.1 - tu dolaze nabavke od INO dobavljača koji nisu obveznici PDVa, a nisu prošli kroz uvoz (polje 06) . To su npr. računi za AVIO KARTE ili HOTELI kod Barcina u turizmu, ili INO prevoznici za prevoz robe kod Gree Tube.
  • 08D.2 tu dolaze sve nabavke od dobavljača koji nisu u sistemu PDV-a.
  • 08V.2 tu spadaju sve nabavke od domaćih dobavljača koji su u sistemu PDV-a, ali iz nekog razloga nisu iskazali PDV....npr. računi brze pošte od strane Posta Srbije, računi osiguravajućih kuca, provizije banaka, iznosi kamata na kredite....svi ti iznosi predstavljaju osnovicu računa bez pdv-a.

Preuzmi upustvo za Poreske uprave za popunjavanje PO PDV obrasca.