Knjiženje Izvoda i Blagajne

2430 - Račun blagajne dugovno / potražno zavisi od prometa po računu blagajne

2419 - Sve što dolazi sa izvoda sa konta 2419 dugovno, ovde ide na potražnu stranu i obrnuto...

4500 - Ukoliko se plate isplćuju u gotovini - analitika IME zaposlenog

4630 - Ukoliko se gotovinski isplaćuju putne dnevnice - analitika IME zaposlenog

614 - Prihod od izvršenih usluga obuke vozača ( u slučaju da se kroz blagajnu ne vode fiz.lica kao kupci 2040 - pa ime fizičkog lica, u tom slučaju je potreban dodatni stav 614)

529 - Isplata naknade za dolazak/odlazak zaposlenog sa posla / na posao.