Category e – faktura / e – fiskalizacija

Rad sa fiskalnom kasom dnevni izveštaj i „depozit u kasi“

Saglasno članu 13. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, u daljem tekstu: Zakon), dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju rada. U dnevnom izveštaju se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isečaka zabeleženih u operativnoj memoriji, sačinjenim od trenutka formiranja prethodnog dnevnog izveštaja. Dnevni izveštaj pored ostalih podataka sadrži sledeće podatke: broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od sačinjavanja prethodnog dnevnog izveštaja do sačinjevanja tekućeg dnevnog izveštaja, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu, kao i dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja dnevnog izveštaja.

Članom 15. Zakona propisano je da je presek stanja fiskalni dokument koji se formira i štampa po potrebi, na zahtev Poreske uprave ili za potrebe obveznika, u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga, kao i totali sredstava plaćanja (gotovina, ček i kartica) iz svih formiranih i odštampanih fiskalnih isečaka fiskalne kase, od trenutka formiranja i štampanja prethodnog dnevnog izveštaja iz fiskalne kase. Prema tome, u skladu sa prethodno navedenim odredbama Zakona, dnevni izveštaj je dokument kojim se evidentira total prometa dobara i usluga (gotovina, ček, kartica) po svim fiskalnim isečcima izdatim od momenta formiranja prethodnog dnevnog izveštaja i samim tim služi i kao dokument o ostvarenom prometu i u gotovom novcu.

Pri tome, presek stanja je dokument po kome se vrši kontrola totala evidentiranih prometa dobara i usluga, kao i totala sredstava plaćanja (gotovina, ček i kartica) iz svih formiranih i odštampanih fiskalnih isečaka fiskalne kase, od trenutka formiranja i štampanja prethodnog dnevnog izveštaja iz fiskalne kase i kao takav, pored ostalog, služi i za usaglašavanje stanja gotovine u kasi sa evidentiranim prometom po osnovu evidentiranog sredstva plaćanja „gotovina“. Saglasno prethodno navedenom, stanje evidentiranog prometa dobara i usluga mora se slagati sa stanjem u kasi po svim osnovama plaćanja.

Depozit u kasi“ odnosno obezbeđivanja gotovog novca za vraćanje kusura na početku radnog dana

Kada je u pitanju način obezbeđenja „depozita u kasi“ podizanjem gotovog novca sa računa lica koja obavlja delatnost, Ministarstvo finansija je mišljenja da su obveznici dužni da se u svemu pridržavaju stavova koji su izneti u mišljenju Narodne banke Srbije – Sektora za platni promet, broj: VI-912/3/10 DV, od 23. novembra 2010. godine.

To znači da, u konkretnom slučaju, privredni subjekt može sa svog računa da podigne gotov novac za „depozit u kasi“, odnosno za obezbeđivanje gotovog novca na početku radnog dana i da ga koristi za vraćanje kusura, s tim što zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju (ako pazar nije predat), iznosa gotovog novca podignutog za „depozit u kasi“ i evidentiranog prometa u gotovom novcu u formiranom preseku stanja.

Takođe,  privredni subjekt može deo gotovog novca evidentiranog u prethodnom dnevnom izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg radnog dana, s tim što zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju i evidentiranog prometa u gotovom novcu u formiranom preseku stanja.